Hóa đơn điện tử
TIN TỨC

Ngành Tài chính đóng góp tích cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Nhằm đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong thực hiện các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

bộ tài chính 2021

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong thực tiễn hoạt động, thời gian qua, Bộ Tài chính đã vận hành, kết nối phần mềm quản lý văn bản (eDocTC) để gửi văn bản đi điện tử với 96 cơ quan, đơn vị và nhận văn bản đến điện tử với 356 cơ quan, đơn vị thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo thông suốt, đồng bộ.

Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 977/977 thủ tục hành chính, đạt 100%, chiếm 55% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ. Trong đó, có 106 dịch vụ trực tuyến mức độ 1 (10,9%), 288 dịch vụ mức độ 2 (29,5%), 192 dịch vụ mức độ 3 (19,6%) và 391 dịch vụ mức độ 4 (40%).

Đồng thời, Bộ đã hoàn thành kết nối, tích hợp 294/585 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ trên 50%, vượt mục tiêu 30% đặt ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử.

Đối với lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai đến 100% chi cục thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với 99,91% số doanh nghiệp tham gia; số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử đạt 98,9%; thực hiện hoàn thuế điện tử đạt 97,54%.

Cơ quan thuế đã triển khai cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; triển khai dịch vụ khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà), lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho cá nhân.

tổng cục hải quan 2021

Đối với lĩnh vực hải quan, thực hiện tốt vai trò Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899), Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành tích cực triển khai các thủ tục hành chính mới, mở rộng phạm vi, số lượng doanh nghiệp tham gia đối với các thủ tục đã triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đáp ứng mục tiêu và tiến độ kế hoạch tổng thể của giai đoạn 2016-2020.

2020 là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đến nay, thủ tục hải quan điện tử đã được triển khai tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua hệ thống VNACSS/VCIS; cổng thanh toán điện tử được triển khai tại tất cả các cục hải quan với 98,6% số thu ngân sách bằng phương thức điện tử; triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động các cảng, kho, bãi tại 33/35 cục hải quan; triển khai cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không...

13/14 bộ, ngành với 207 thủ tục hành chính được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia và trên 43,7 nghìn doanh nghiệp tham gia. Việt Nam đã trao đổi chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN. Đến ngày 15/12/2020, tổng số C/O mẫu D Việt Nam nhận được từ các nước là 255,9 nghìn, Việt Nam gửi sang các nước là 316,5 nghìn qua Cơ chế một cửa ASEAN. Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi, thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật...

Trong lĩnh vực quản lý kho quỹ, ngành Tài chính đã hoàn thành kế hoạch 100% đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến 9/11 thủ tục hành chính (trong đó, 07 thủ tục mức độ 4; 01 thủ tục mức độ 3 và 01 thủ tục mức độ 2). Đồng thời, đã hoàn thành việc tích hợp 07 dịch vụ công trực tuyến (tương ứng 7 thủ tục hành chính) lên Cổng dịch vụ công quốc gia, vượt 01 chỉ tiêu so với kế hoạch được giao năm 2020.

Những nỗ lực, đóng góp của Bộ Tài chính trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử đã được các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Theo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá và công bố cuối tháng 8/2020, Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Xác định cải cách, hiện đại hóa là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng phát triển Chính phủ điện tử lệ quốc tế; hoàn thành triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Năm 2020, công tác CCHC trong lĩnh vực hải quan được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hải quan hiện đại trong giải quyết TTHC. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại.

Trong cải cách TTHC, Tổng cục Hải quan luôn gắn chặt hoạt động rà soát, đơn giản hóa TTHC trong triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các TTHC được rà soát, đề xuất điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa các yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC... Nhờ đó giúp giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ đó, tổng số chi phí tiết kiệm được từ việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC ước tính khoảng 15 tỷ đồng/năm.

Trong năm 2020, Tổng cục Hải quan đã thực hiện đánh giá tác động của TTHC đối với 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chủ trì soạn thảo; trình Bộ Tài chính ban hành 07 Quyết định công bố TTHC với 57 TTHC mới, 16 TTHC sửa đổi bổ sung, thay thế 9 TTHC và bãi bỏ 8 TTHC.

Về công tác rà soát, đơn giản hóa báo cáo ngành Hải quan, Tổng cục Hải quan đã thực hiện cải cách chế độ báo cáo trên cả 3 mảng gồm: Báo cáo nội ngành Hải quan, báo cáo của khối các cơ quan hành chính nhà nước và báo cáo của doanh nghiệp đối với cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan đã ban hành Danh mục hệ thống báo cáo định kỳ ngành Hải quan (Quyết định số 2307/QĐ-TCHQ ngày 09/9/2020) đã cắt giảm 63% số lượng báo cáo định kỳ hiện hành, vượt chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 20% số lượng báo cáo định kỳ tại mục tiêu chất lượng của Tổng Cục Hải quan giai đoạn 2019-2020, nhằm giảm áp lực đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, đồng thời giảm chi phí hành chính trong hoạt động của cơ quan Hải quan. Đây cũng là tỷ lệ cắt giảm nhiều nhất trong những đợt rà soát cắt giảm báo cáo trong khoảng 10 năm trở lại đây.

 Với những nỗ lực trên, năm 2020, Tổng cục Hải quan đứng đầu trong số 05 đơn vị khối Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính về chấm điểm chỉ số CCHC.

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng đã đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan và đạt kết quả tích cực. 2020 là năm cuối cùng của Chiến lược phát triển Hải quan 2016-2020 cũng như là bước đệm trong việc xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030.

Nguồn: Internet

» CÔNG TY TNHH DV HĐĐT TRUNG KIÊN
» Hotline: 1900 068 838
» Email : Info@hoadondientutrungkien.com
» Website: hoadondientutrungkien.com

Tin bài khác

Liên hệ: 0946 09 78 87
Điện Thoại: (028)73008848
Email: bachdx@tkinvoice.com

 

Đang truy cập: 118 | Hôm nay: 136 | Tổng truy cập: 1123179